Psychiatra

Konsultacje
psychiatryczne

Leczenie indywidualnie dopasowywana do potrzeb i zdrowia pacjenta.

Jedna z podstawowych specjalizacji medycznych, zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada ich uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno-genetyczne, społeczne, konstytucjonalne Psychiatria jest ważną dziedziną medycyny, a psychiatrzy jak każdy lekarz może wprowadzać leczenie farmakologiczne i wypisywać recepty. Nie należy się obawiać wizyty u psychiatry i odkładać jej w czasie.

Konsultacje
psychiatryczne

Ocena stanu psychicznego pacjenta i diagnoza psychiatryczna; wybór miejsca i formy leczenia; wsparcie farmakologiczne; propozycje psychoterapii

Farmakologiczne leczenie zaburzeń i chorób psychicznych

Leczenie farmakologiczne, czyli podawanie leków jest najważniejszą metodą leczenia zaburzeń i chorób psychicznych.

Eliza Grodzicka-Winiarska

specjalista psychiatra psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka AM w Łodzi, specjalista psychiatra (specjalizacja realizowana w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w W-wie w latach 2004-2009), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (szkoła psychoterapii poznawczo -behawioralnej CBT w Warszawie 2005-2008).

Doświadczenie zawodowe uzyskała w trakcie staży z zakresu psychiatrii w IPiN w Warszawie, pracy w Oddziale Psychiatrii Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej (od 2003-nadal), Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także w prowadzeniu prywatnej praktyki.

Zajmuje się leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych zarówno farmakologicznym jak i poszerzonym o elementy terapii poznawczo-behawioralnej.

SZCZEGÓŁY OFERTY

Konsultacje psychiatryczne i psychologiczne

Na spotkanie konsultacyjne zapisują się Państwo telefonicznie (w godzinach 10:30-16:00, preferowany kontakt smsowy), bezpośrednio u wybranego lekarza lub terapeuty.

Konsultacja psychiatryczna:
Obejmuje ocenę stanu psychicznego pacjenta i diagnozę psychiatryczną; wybór miejsca i formy leczenia; wsparcie farmakologiczne; propozycję psychoterapii.

Konsultacja psychologiczna:
Jest rozmową z psychologiem / psychoterapeutą, której celem jest ustalenie problemu / problemów osoby zgłaszającej się do gabinetu oraz określenie jej oczekiwań wobec pomocy psychologicznej. W wyniku konsultacji psycholog wskazuje, korzystając z własnej wiedzy i doświadczenia, adekwatny do problemu sposób pomocy. Konsultacja psychologiczna to w zależności od potrzeby: jedno do kilku spotkań. Wynikiem konsultacji diagnostycznych jest propozycja podjęcia psychoterapii (wtedy to konsultacja kończy się zawarciem kontraktu, w którym określa się to, czego będzie dotyczyła praca podczas terapii oraz takie kwestie, jak: częstotliwość spotkań, czas trwania wizyty, czas trwania terapii, koszt, sposób odwoływania sesji) albo skierowanie do innej placówki zapewniającej adekwatne leczenie. W przypadku gdy osoba decyduje się jedynie na konsultacje bez podjęcia psychoterapii, zazwyczaj kontakt dotyczy jednej-trzech sesji, w trakcie których klient otrzymuje możliwie pełną informacje, jakie działania może podjąć aby poradzić sobie z zaistniałymi trudnościami.

Konsultacja psychologiczna trwa 50 min.

Farmakologiczne leczenie zaburzeń i chorób psychicznych

Leczenie farmakologiczne, czyli podawanie leków jest najważniejszą metodą leczenia zaburzeń i chorób psychicznych.
Przez ponad pół wieku współczesnej psychofarmakologii doszło do opracowania 5 grup leków psychotropowych, działających terapeutycznie w specyficznych stanach psychopatologicznych.
Są to:

 • leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyczne), powodujące terapeutyczne działanie na objawy psychotyczne, takie jak urojenia i omamy.
 • leki przeciwdepresyjne – wywierające lecznicze działanie na objawy depresji.
 • leki normotymiczne (mood-stabilizers) – zapobiegające nawrotom manii i depresji w chorobie afektywnej dwubiegunowej.
 • leki anksjolityczne (przeciwlękowe) – mające działanie przeciwlękowe i przeciwstresowe.
 • leki prokognitywne (przeciwotępienne), powodujące poprawę funkcji poznawczych, zwłaszcza pamięci.

Ich działanie polega na przywracaniu prawidłowej równowagi chemicznej mózgu – regulacja przemiany biochemicznej przekaźnika mózgowego – dopaminy, noradrenaliny, serotoniny, kwasu glutaminowego. Istnieje wiele preparatów stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych, a ich bogactwo wynika z bardzo różnych reakcji na te leki.
Dobór odpowiedniego leku dla konkretnego pacjenta jest podstawą powodzenia w leczeniu choroby. Niejednokrotnie lek musi być dobierany metodą prób i błędów. Nie można się zniechęcać, jeśli konkretny preparat nie okaże się skuteczny lub będzie miał uciążliwe skutki uboczne.
Na pewno uda się dobrać lek, który spowoduje wycofanie się objawów choroby przy jednoczesnej dobrej tolerancji. Lek dobiera się zawsze indywidualnie do każdego pacjenta, biorąc pod uwagę nie tylko profil zaburzeń (depresja, nerwica lub inne zaburzenia), ale także uwzględniając ewentualne przeciwwskazania oraz leki, które pacjent aktualnie zażywa z innego powodu.
Dlatego tak ważne jest, aby lekarz wiedział dokładnie na jakie inne choroby choruje pacjent i jakie aktualnie bierze leki. Wielu leków po prostu nie można ze sobą łączyć.

Badania diagnostyczne za pomocą testów psychologicznych

W naszej ofercie testy psychologiczne są elementem diagnozy psychologicznej dotyczącej jednorazowych konsultacji, diagnozy psychiatryczno-psychologicznej rozpoczynającej leczenie bądź jako narzędzie do pogłębienia procesu psychoterapii.
Testy włączane są w zależności od kierunku i metody pracy terapeutycznej.
Badanie może dostarczyć nieświadomych treści, które umożliwiają postęp w psychoterapii poprzez np. odkrycie wypartych zdarzeń, w symboliczny sposób przedstawienie przeszłych traum czy analizy wyników w kontekście obecnego funkcjonowania.
Testy nie są stałym elementem proponowanej przez nas terapii. Przed włączeniem tej formy pomocy do leczenia jest ona omawiana z klientem.

Proponujemy:

 • diagnostyka funkcjonowania poznawczego ( m.in. testy inteligencji)
 • diagnoza zaburzeń pamięci
 • diagnoza i testy osobowościowe
 • diagnoza organicznych uszkodzeń OUN ( ośrodkowego układu nerwowego)

Psychoterapia indywidualna

Jest to indywidualny kontakt klienta z psychoterapeutą oparty na budowaniu relacji terapeutycznej.
Jest leczniczym oddziaływaniem za pomocą m.in. rozmowy, analizy zachowań, interwencji i zadań terapeutycznych, wspólnym szukaniem rozwiązań.
Terapeuta nie jest źródłem i dawcą niepodważalnej wiedzy, lecz życzliwym towarzyszem doświadczeń i przeżyć klienta. Psychoterapia jest rodzajem pracy nad sobą, wzbudzaniem swojego potencjału, przyglądaniu się swoim zasobom, pracą nad zrozumieniem i pomniejszaniem swoich deficytów, rozstawaniem się z dysfunkcyjnymi schematami w oparciu o wgląd i zrozumienie własnego funkcjonowania.
Prowadzimy psychoterapię indywidualną w formie 50-minutowych sesji mających miejsce 1-3 razy w tygodniu, raz w tygodniu, najmniej co 2 tygodnie.
Psychoterapia indywidualna może mieć charakter krótkoterminowy lub długoterminowy – oferowana jest terapia analityczna, psychodynamiczna, poznawczo-behawioralna.

Psychoterapia grupowa

Celem pracy jest zmiana nieświadomych sposobów radzenia sobie w relacjach z innymi, wzmocnienie poczucia własnej wartości, pomoc w rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów intrapsychicznych oraz nabycie nowych, skuteczniejszych sposobów wchodzenia w relacje z innymi i samym sobą.

Proponujemy Państwu:

Terapię grupową dla osób z syndromem DDA – program psychoterapeutyczny zawiera oddziaływania z zakresu podnoszenia umiejętności życiowych, społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
Grupa przeznaczona jest dla osób, które pochodzą z rodziny, gdzie jedno lub oboje rodziców mieli bądź mają problem z alkoholem lub z innymi substancjami uzależniającymi. Również dla osób, które doświadczyły innych dysfunkcji w rodzinie, które w znaczny sposób zaburzały relacje w rodzinie (np. przemoc).
Celem programu jest przyjrzenie się trudnościom związanym z pochodzeniem z rodziny alkoholowej i in., wypełnienie deficytów wynikających z nadmiernej lub niedostatecznej opieki rodzicielskiej w dzieciństwie, otworzenie się na konstruktywne zmiany i wprowadzenie ich w życie, wyeliminowanie zachowań destrukcyjnych i autoagresywnych, nabycie umiejętności potrzebnych do zadawalającego funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie satysfakcjonujących relacji z innymi.
Grupa liczy 6-12 osób (grupa zamknięta) i sesje odbywają się raz w tygodniu przez 90 min na przestrzeni dwóch lat (pierwszy rok pracy poznawczo-behawioralnej, drugi rok – analitycznej). Grupa prowadzona jest przez dwóch terapeutów.

Terapię grupową w dwuletniej zamkniętej grupie analitycznej – sesje grupy odbywają się raz w tygodniu przez 90 min na przestrzeni 2 lat.
Grupa składa się maksymalnie z 8 osób. Grupa ma charakter zamknięty tzn. że po rozpoczęciu leczenia nie dołączają nowi uczestnicy. Wyjątki stanowią wczesne rezygnacje (1-3 miesiące) obecnych pacjentów. Terapeuta może wówczas zaprosić nowego uczestnika.

Terapię grupową w półotwartej grupie analitycznej – sesje grupy odbywają się raz w tygodniu przez 90 min na przestrzeni od 2 do kilku lat. Grupa składa się maksymalnie z 8 osób. Długość uczestnictwa w leczeniu jest zindywidualizowana, pacjenci w różnym czasie kończą proces terapeutyczny na przestrzeni kilku lat. Zakończenie leczenia odchodzącego pacjenta stwarza możliwość uczestnictwa dla nowego członka grupy. Kończenie i zapraszanie nowych pacjentów odbywa się z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i omówieniem.
Analityczna terapia grupowa (długoterminowa), trwa do kilku lat, nastawiona jest na bardziej kompleksową modyfikację osobowości pacjenta.
Leczenie w małej grupie analitycznej wskazane jest dla:

 • osób, które w związku z długotrwałym cierpieniem poszukują możliwości zmiany i deklarują chęć zainwestowania i zaangażowania się w proces leczenia
 • osób, które mimo licznych zahamowań, lęków, a nawet bardzo głębokich trudności, są w stanie nawiązać więź z terapeutą i współpracować z innymi
 • osób, które są w stanie wytrzymać okresy załamań i pogorszenia samopoczucia podczas leczenia oraz tolerować lęk i frustrację związaną z uczestnictwem i kończeniem pracy w grupie, z przerwami

Interwencja kryzysowa

Jest to forma intensywnej, krótkoterminowej pomocy psychologicznej ograniczonej do kilku spotkań nastawionej na rozwiązanie aktualnych trudności pacjenta połączonego z udzieleniem mu wsparcia emocjonalnego.
Przeznaczona jest dla osób, które w ostatnim czasie doświadczyły trudnych zdarzeń, które spowodowały dezorganizację ich życia i wywołały uczucia, z którymi trudno im sobie poradzić.
Interwencja kryzysowa ukierunkowana jest na odzyskanie przez osobę zdolności do samodzielnego poradzenia sobie w danej sytuacji..

Psychoedukacja

Psychoedukacja ma na celu przekazywanie wiedzy na temat funkcjonowania i zdrowia człowieka w różnych okolicznościach życiowych. Jest to informacja na temat choroby i jej objawów z uwzględnieniem osobistych doświadczeń pacjenta na temat swoich dolegliwości. Zmniejsza poczucie lęku, umożliwia znalezienie dogodnych rozwiązań. Daje pacjentowi poczucie kierunku leczenia i buduje relację terapeutyczną z lekarzem/psychologiem.
Dialog pacjenta z lekarzem umożliwia rozpoznanie jaki jest związek między psychiką a jego konkretnymi chorobami somatycznymi. Psychoedukacja dotyczy m.in. omawiania siły napięcia nerwowego, które wywołuje choroby układu krążenia, choroby układu oddechowego, choroby skóry, choroby układu trawiennego, a także choroby nowotworowe. Wyjaśnia również genezę objawów i chorób psychicznych w kontekście całościowego funkcjonowania konkretnej osoby. Pomaga nauczyć się konstruktywnych metod radzenia sobie ze stresem, kryzysami w różnych okresach rozwojowych.
Psychoedukacja jest elementem diagnozy a następnie leczenia psychiatrycznego czy psychoterapeutycznego. Informacje dotyczące zaburzeń i poprawy funkcjonowania stają się jaśniejsze w trakcie kontynuacji leczenia.
Otwarta współpraca klienta z lekarzem/psychologiem stwarza szansę na pełniejsze zlokalizowanie źródeł indywidualnych dolegliwości.