Regulamin e-wizyt

Regulamin e-wizyt

Dane rejestracyjne Sprzedawcy

Medicca Sp. z o.o.

Żupnicza 25 LU 4

03-821 Warszawa

NIP: 1133052031

REGON: 52134315900000

KRS: 0000954281

 

1. Definicje

Użyte w Regulaminie Usługi E-wizyty pojęcia oznaczają:

 1. Sprzedawca – Medicca Sp. z o.o.
 2. Klient / Pacjent – osoba fizyczna, która złożyła zamówienie na Usługę jednorazową e-wizytę.
 3. Portal internetowy – narzędzie dostępne pod adresem www.medicca.eu; Narzędzie to umożliwia nabywanie usługi jednorazowej E-wizyty u Sprzedawcy za pomocą narzędzia MyDr udostępnianego przez MyDr Sp. z o.o. współpracującego z Gabinet drWidget udostępnionego przez LekSeek Polska Sp. z o.o.
 4. Narzędzie MyDr – to serwis łączący w sobie wyszukiwarkę lekarzy z pełnym dostępem do Twoich danych medycznych, dzięki któremu umówisz wizytę, otrzymasz e-receptę lub e-zwolnienie bez wychodzenia z domu.
 5. Usługa jednorazowa e-wizyta – jednorazowa usługa medyczna polegająca na konsultacji lekarskiej odbywanej drogą internetową, którą Klient może zakupić w ramach Sklepu internetowego, świadczona przez Sprzedawcę w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usługi jednorazowej e-wizyty na zasadach określonych w Regulaminie usługi jednorazowej – e-wizyty. Szczegółowy zakres zakupionej Usługi jednorazowej e-wizyty zamieszczony jest w opisie Usługi jednorazowej e-wizyty dostępnym na stronie medicca.eu.
 6. Regulamin usługi jednorazowej – e-wizyty – niniejszy regulamin.
 7. Umowa o świadczenie usługi jednorazowej e-wizyty – umowa zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, na mocy której Sprzedawca świadczy Usługę jednorazową – e-wizytę.
 8. Unikatowy numer transakcji – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych przesyłany przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta, przypisany do konkretnej Usługi jednorazowej e-wizyty, umożliwiający jej realizację w okresie obowiązywania Umowy o świadczenie usługi jednorazowej e-wizyty.
 9. NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia;
 10. Stan nadzwyczajny – stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii lub inny stan nadzwyczajny wprowadzony i obowiązujący na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2. Pozostałe pojęcia (nie zdefiniowane powyżej) użyte w Regulaminie usługi jednorazowej – e-wizyty należy definiować zgodnie ze znaczeniem nadanym im w Regulaminie Usługi Jednorazowej e-wizyty lub w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zawarcie i realizacja umowy

Świadczenie usługi e-wizyty:

 1. Klient może dokonać zakupu Usługi jednorazowej e-wizyty na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa o świadczenie Usługi jednorazowej e-wizyty zostaje zawarta
  • w momencie opłacenia usługi i wygenerowania unikalnego kodu transakcji,
  • w momencie zapisu na usługę NFZ, po weryfikacji przez Lekarza.
 2. Usługa E-wizyty na NFZ – w momencie rezerwacji na usługi na NFZ – niezbędne jest złożenie deklaracji o przystąpieniu do Medicca w ramach podstawowej opieki medycznej refundowanej przez NFZ, w przeciwnym razie klient zostanie obciążony usługą e-wizyty zgodnie z cennikiem.
 3. Lekarz każdorazowo zatwierdza e-wizytę po zarezerwowaniu jej prze Pacjenta.
 4. Dokonanie zmiany usługi jednorazowej e-wizyty na tę samą usługę e-wizyty w innym terminie możliwe jest nie później niż na 24 godziny przez planowaną e-wizytą.
 5. Rezygnacja z usługi e-wizyty nie jest możliwa, jeśli nie zostanie zgłoszona z 48 godzinnym wyprzedzeniem. Zmian terminu wówczas wchodzi w grę w ramach dostępnego grafika lekarzy.
 6. Rezerwacji usługi e-wizyty dokonuje się na stronie internetowej po wyborze dogodnego dla siebie terminu i w ramach dostępności grafików lekarzy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi jednorazowej e-wizyty Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonego przez Klienta wynagrodzenia w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność za usługę jednorazową e-wizyty w terminie do 21 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi jednorazowej e-wizyty.
 8. Informacja o terminie, od którego istnieje możliwość skorzystania z e-wizyty zamieszczana jest w numerze zamówienia, który Klient otrzymuje drogą mailową wraz z potwierdzeniem zakupu Usługi jednorazowej e-wizyty.
 9. Przed zrealizowaniem Usługi jednorazowej e-wizyty konieczne jest zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi przygotowania się do zakupionej Usługi jednorazowej e-wizyty zamieszczanymi przy opisie Usługi jednorazowej e-wizyty dostępnym na stronie medicca.eu.

Celem skorzystania z zakupionej Usługi jednorazowej e-wizyty należy:

 1. Zarejestrować się na wizytę poprzez stronę internetową umówić termin wykonania Usługi jednorazowej e-wizyty oraz podać dane weryfikacyjne w postaci imię, nazwisko, datę urodzenia, PESEL, dokument tożsamości w przypadku obcokrajowca, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania
 2. Być dostępnym w umówionym terminie pod numerem telefonu, który został podany Sprzedawcy podczas umówienia terminu wykonania Usługi jednorazowej i zapisany przez Sprzedawcę w systemie medycznym.
 3. W przypadku braku możliwości umówienia terminu Usługi jednorazowej e-wizyty lub zrealizowania w umówionym terminie Usługi jednorazowej e-wizyty spowodowany takimi okolicznościami jak:
 4. awaria systemów koniecznych do wykonani Usługi jednorazowej e-wizyty,
 5. brak personelu medycznego, który mógłby zrealizować Usługę jednorazową e-wizyty.
 6. Sprzedawca zaproponuje zrealizowanie Usługi jednorazowej e-wizyty, w innym, wskazanym przez Sprzedawcę terminie.
 7. Wykonanie Usługi jednorazowej na rzecz osoby małoletniej warunkowane jest obecnością podczas realizacji Usługi jednorazowej e-wizyty opiekuna prawnego. Dodatkowe informacje znajdują się także w naszej polityce prywatności.

3. Procedury reklamacyjnej oraz ochrony danych osobowych.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi w terminie 24 h przed wizytą podając numer zamówienia. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi Sprzedawca w terminie 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana przez Klienta.
 2. Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi jednorazowej e-wizyty, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli Usługa jednorazowa, za wyraźną zgodą Klienta zostanie zrealizowana przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

Prawo do reklamacji

 1. Pacjent ma prawo złożyć reklamację na świadczone przez Sprzedawcę usługi, w formie pisemnej na adres korespondencyjny wskazany w paragrafie 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: dane kontaktowe reklamującego, informacje o numerze rezerwacji oraz krótki opis zdarzenia reklamacyjnego.
 2. Jeżeli podane w zgłoszeniu reklamacyjnym dane lub informacje będą wymagać uzupełnienia w celu umożliwienia rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

Ochrona danych osobowych

 1. Twoje dane przekazywane w ramach świadczenia usługi e-wizyty są chronione.
 2. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce polityka prywatności.

4. Postanowienia końcowe

Postanowienia Regulaminu usługi jednorazowej e-wizyty określające uprawnienia lub obowiązki Klienta i Sprzedawcy. Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2022 do odwołania.